Jak uzyskać pozwolenie na budowę?Aby móc przystąpić do wykonywania pierwszych robót budowlanych związanych z budową naszego domu, czeka nas jeszcze długa droga, prowadząca do otrzymania pozwolenia na budowę. Jest ono niezbędne, by móc rozpocząć jakiekolwiek działania na działce. Wedle ustawy art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami, pozwolenie na budowę to dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Niestety załatwianie wszystkich potrzebnych dokumentów i otrzymanie takiego pozwolenia trwa kilka miesięcy, dlatego jeżeli planujemy rozpocząć budowę swojego domu z początkiem wiosny, lepiej zacząć załatwiać formalności już na jesieni. Początkiem całej drogi jest dowiedzenie się we właściwym urzędzie o planie zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje naszą działkę. Plan taki zawiera informacje o przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne albo pod usługi), liniach rozgraniczających ulice, drogach publicznych, liniach zabudowy, granicach terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej) i zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. W specjalnym formularzu należy wskazać dane inwestora, opisać rodzaj inwestycji budowlanej, podać adres planowanej budowy domu jednorodzinnego i numer działki ewidencyjnej.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy dla terenu lokalizacji inwestycji, organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku Inwestora. Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę zależny jest od specyfiki działania danego urzędu, ale wynosi ustawowo - max. do 60dni.

Jakie dokumenty do zgłoszenia na budowę?

Do wniosku zgłoszenia na budowę obowiązkowe jest dołączenie wymienionych dokumentów.
1. Projekt budowlany 4 egz. zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z przepisów ogólnych i szczegółowych.
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub Wypis z Miejscowego Planu.
4. Dodatkowe dokumenty lub opinie wymagane przez rejonowy urząd.

W niektórych przypadkach urząd może również wymagać dodatkowych dokumentów takich jak np.: mapkę własnościową z wpisem do rejestru gruntów, uzgodnienie wjazdu na działkę (często dotyczy to działek z tak zwaną „służebnością przejazdu i przechodu”), wyniki przeprowadzonych badań gruntów z określeniem poziomu wód gruntowych, czy projekt przyłączy wszystkich mediów do działki.